ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในงาน August Series 2021


            เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในงาน August Series 2021 ในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านระบบการประชุมทางไกล การจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย หรือ DUGA ในโอกาสนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้แสดงปาฐกถาในหัวข้อ Moving Thailand Forward Towards New World Landscape (การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ภูมิทัศน์ใหม่ของโลก) ซึ่งนำเสนอมุมมองต่อมิติภาพของอนาคตความเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤต COVID - 19 ดังนี้ มิติที่ 1 ภาพใหม่ของระบบสาธารณสุขและโรงพยาบาล มิติที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย มิติที่ 3 การปรับตัวของห่วงโซ่การผลิตโลก มิติที่ 4 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และมิติที่ 5 การร่วมยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงแนวโน้มสำคัญทางเทคโนโลยีในอนาคต ได้แก่ นวัตกรรมด้านข้อมูล เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (IoTs)  สำหรับงาน August Series 2021 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2526 สิงหาคม 2564 แบ่งเป็น 5 หัวข้อ คือ 1. Healthcare Technology Summit 2. Education Next Forum 3. AI & IoTs Summit 4. eGovernment Forum และ 5. Smart SME Manufacturing โดยทั้งหมดจัดขึ้นในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

 

*****************icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร