ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“บิ๊กป้อม” อนุมัติกรอบนโยบายกองทุนดีอีปี 65 อัดฉีดโครงการดิจิทัล 4 ด้าน-ต่อยอดใช้งาน 5G


      “พล..ประวิตร” เป็นประธานบอร์ดกองทุนดิจิทัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านฉลุยแผนปฏิบัติการปี 65 อนุมัติกรอบนโยบายการให้ทุนมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลใน 4 ด้าน พร้อมหนุนเดินหน้าโครงการ 5G มุ่งเป้าต่อยอดการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศไทย

 

       วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บอร์ดกองทุนดิจิทัลครั้งที่ 3/2564 ผ่านการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางวรรณพร เทพหัสดิน  อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม

 

        พล..ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมวันนี้ ได้ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ.. 2565 ตามที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯและประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 รวมถึงแผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ .. 2565 ในการนี้ ได้เห็นชอบกรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนภายใต้การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ .. 2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน

 

         ได้แก่ 1.เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Agriculture) เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดภาคเกษตร 2. รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government & Infrastructure) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการออกแบบบริการภาครัฐ การบูรณาการและการทำงานร่วมกัน (Interoperability)  3. การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล (Digital Manpower) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้วางแผนการจัดการศึกษา สนับสนุนการกำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ 4. เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต (Digital Technology) ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รองรับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

 

         พล..ประวิตร กล่าวว่า ประเด็นหารือสำคัญอื่น  ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการตามมาตรา 26(6) สำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย ในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G ภายในกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอีในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  ตามที่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

 

        นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสกล่าวว่า ในการประชุมวันนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนดิจิทัลที่ผ่านมา รวมทั้งมีการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุนฯ ในส่วนของโครงการที่มีคำขอวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ตามมาตรา 26(1) และ (2) และโครงการที่ขออุทธรณ์กรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญารับทุนฯ รวมถึงโครงการที่ระงับการจ่ายเงินและบอกเลิกสัญญา ตามสัญญารับทุนฯ ข้อ 14 ด้วย

 

         ด้านนางวรรณพร เทพหัสดิน  อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า กองทุนดิจิทัลฯ ได้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการอนุมัติเบิกจ่ายไปแล้วกว่า 80% โดยฉพาะโครงการที่ได้รับทุนสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรา 26 (6) ประจำปีงบประมาณ .. 2563

 

         ขณะที่ ในปีงบประมาณ .. 2564 กองทุนดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนตามประกาศเปิดรับข้อเสนอประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 ครั้งที่ 1 ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ต่อไป ซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้

 

_____________

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร