ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดงานเสวนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น สถานการณ์แสวงหาประโยชน์และการทารุณทางเพศต่อเด็กในโลกออนไลน์ในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัย “Disrupting Harm”


           เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานเสวนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น สถานการณ์แสวงหาประโยชน์และการทารุณทางเพศต่อเด็กในโลกออนไลน์ในประเทศไทย ภายใต้โครงการวิจัย “Disrupting Harm” ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมีนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งการเสวนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยองค์การตำรวจสากล และองค์การเอ็กแพทอินเตอร์เนชั่นแนล (UNICEF, INTERPOL and ECPAT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ผลการศึกษาเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจรูปแบบอาชญากรรมดังกล่าว โดยมีการสำรวจมุมมองของเด็กต่อประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต โดยที่ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว และส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

________________icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร