ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส เป็นประธานเปิดงานเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แรงงานรู้ สู้โควิด: สถานะและโอกาส – การระบาดของโรคโควิด – ๑๙ กับแรงงานข้ามชาติ”


        เมื่อวันที่  กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แรงงานรู้ สู้โควิดสถานะและโอกาส – การระบาดของโรคโควิด – ๑๙ กับแรงงานข้ามชาติ” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของ ICT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจาก Mekong Institute 

 

         โดยการเสวนาฯ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน  เกี่ยวกับบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดีจากประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดใหญ่ ของโรคโควิด – ๑๙ ในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติและการจัดการของภาครัฐ โดยการเสวนาดังกล่าว มุ่งหวังจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างชาติ รวมถึงสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวให้ดำรงอยู่ได้ในสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจของโลกการเปลี่ยนผ่านไปสู่ New Normal หรือ Next Normal ได้ในที่สุด ด้วยความร่วมมือ

ของทุกฝ่าย

 

_______________

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร