ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมเสวนาหัวข้อ “รู้เท่าทันระเบียบการค้าโลกหลังโควิด – 19” ในงาน "เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้าการลงทุนและความร่วมมือ”


           เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา Webinar Series เรื่อง "เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้าการลงทุนและความร่วมมือ” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference โดยได้ร่วมเสวนา หัวข้อ “รู้เท่าทันระเบียบการค้าโลกหลังโควิด – 19” ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือและการแสวงหาโอกาสด้านการค้าดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอาเซียนและแคนาดา การเตรียมความพร้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ และการวางบทบาทและทิศทางของอาเซียนและไทย ซึ่งผลการสัมมนาดังกล่าว จะนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรียุคใหม่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายต่อไป
 
            โอกาสนี้ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ได้นำเสนอนโยบายด้านดิจิทัลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบต่อรูปแบบการค้าโลกจากวิกฤติโควิด – ๑๙ และประเด็นท้าทายสำคัญในการรับมือกับการแพร่ระบาด รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มและหัวข้อกรอบ การเจรจาการค้าดิจิทัลที่โลกให้ความสนใจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ ตลอดจนความพร้อมของไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
********************


icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร