ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ก่อน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565


          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564  นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคม วุฒิสภา  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบ Application Cisco WebEx Meetings เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และกลไกการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน รวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการจัดทำแผนและกรอบระยะเวลาดำเนินงานจนถึงวันที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ครอบคลุมด้านการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการจัดตั้งสำนักงาน และการออกอนุบัญญัติภายใต้พ...คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ..2562  

 

_____________icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร