ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เร่งผลักดันอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ยึดกรอบตามมาตรา 17 พรบ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544


         เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินการให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีนายเนวินธุ์ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาในประเด็นข้อมูลความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานเสนอแนะแนวทางการดำเนินการให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งที่ประชุมมอบหมาย ฝ่ายเลขาฯ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับแนวทางในการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยยึดกรอบการดำเนินภารกิจตามมาตรา 17 ของ พรบ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 สำหรับ มาตรา 17 มีสาระสำคัญ คือ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และให้มีอำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีการบริการโทรคมนาคม อาทิ  จัดให้มีบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท พื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริการ หรือมีแต่ไม่ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีบริการในสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หรือการให้บริการในลักษณะตามที่คณะกรรมการกำหนดแก่ผู้มีรายได้น้อย  ตลอดจนบริการโทรคมนาคมที่อำนวยความสะดวก แก่คนพิการ เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น

 

________________

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร