ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ. 2 งานเทคโนโลยีฯ-การสื่อสาร เตรียมชงเข้าคณะอนุฯจัดการภาวะฉุกเฉินตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ต้นเดือนกันยายน 2564


         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมการจัดทำ (ร่างแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ.2 ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบประชุมทางไกล ที่ประชุมร่วมพิจารณาวาระสำคัญการจัดทำแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน สปฉ.2  ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติและกำหนดภารกิจให้หน่วยงานหลักและหน่วยสนับสนุน มีแนวทางการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการระดมทรัพยากรในทุกด้านเพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีหัวข้อ จำนวน 11 หัวข้อ ในแผนดังนี้1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขตของแผน 3) อำนาจหน้าที่ของ สปฉ. 2 4) เงื่อนไขการเริ่มปฏิบัติและการยกเลิกการปฏิบัติการของ สปฉ. 2 5) หน่วยงานหลัก/สนับสนุน และผู้ประสานงานหลัก 6) กฎหมาย ระเบียบ แผน ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง 7) ภารกิจของหน่วยงาน 8) แนวปฏิบัติ 9) การประสานการปฏิบัติร่วมกับ สปฉ.5 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน10) ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 11) ภาคผนวก โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนส่งข้อมูล และประชุมการจัดทำ (ร่างแผนการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ. 2)  ดังกล่าว อีก 2 ครั้ง จากนั้นส่งร่างเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ตามลำดับ คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายน 2564

 

_______________icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร