ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส นำระบบ e – office ขับเคลื่อนการทำงานกระทรวงฯ


          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการใช้ระบบ e - office ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ห้องประชุม MDES 2 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ที่ผ่านมาคณะทำงานได้หารือร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ได้แก่  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน NT ซึ่งได้หยิบยกประเด็นสำคัญ อาทิ ระบบสารบรรณ เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานของสารบรรณกลางของหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงฯ รวมทั้งประเด็นการทดสอบระบบของ สป.ดศประกอบด้วย การออกเลขหนังสือ ฟังก์ชันการรับหนังสือ และฟังก์ชันเกษียณหนังสือ  ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานที่แสดงความประสงค์ใช้ระบบ e-saraban ได้แก่  กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท

 

___________icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss