ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เร่งติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงฯ เร่งผลักดันอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน - สร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้รอบรู้เท่าทันข่าวปลอม


          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/ 2564 โดยมี นายทศพล  เพ็งส้ม  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference   ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าตามข้อสั่งการรัฐมนตรี อาทิ การผลักดันให้อินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานภายในกระทรวงดิจิทัลฯประกอบด้วย การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-office (paperless) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานของกระทรวงฯในส่วนภูมิภาค  และการทบทวนภารกิจ แผนงาน การดำเนินงานของกระทรวงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบริบทของประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการจัดการข่าวปลอมและข้อมูลเท็จเฉพาะประเด็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกและรอบรู้เท่าทันข่าวปลอมหรือข่าวเท็จ และเรื่องอื่นๆ ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นและความต้องการ ของผู้ประกอบการ ประชาชน  เช่นเรื่องวัคซีนเป็นต้น

 

_________________icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร