ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เดินหน้าหารือ ระเบียบบริหาร และกรอบแนวทางปฏิบัติงานฯ ของสำนักงานฯ สกมช. ผ่าน กบส.


           เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) ครั้งที่ ๒-๒๕๖๔ (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทีประชุมพิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ การพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง สถานที่ตั้งสำนักงาน ,(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เรื่อง โครงสร้างบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ... (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการของรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานล่วงเวลา เวลาพัก และวันหยุดพนักงาน พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการของรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับพนักงาน พ.ศ. ....นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของ สกมช. อาทิ  รายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) เป็นต้น  

 

*****************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร