ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส เร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน


            เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สำหรับการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.คอมฯ  จัดขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้กฎหมายลำดับรองให้มีความเหมาะสม กับสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้าน พ.ร.บ.คอมฯ ผู้แทนหน่วยงาน BOI สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาดิจิทัลฯ และ กสทช. ทั้งนี้ เป็นการประชุมพิจารณาปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ อาทิ ผู้ให้บริการคราวน์ ดิจิทัล และแพลตฟอร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยดึงดูดผู้ให้บริการรายใหญ่ระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

 

*******************

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร