ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส หารือแนวทางการโอนทรัพย์สินเน็ตประชารัฐ ให้ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน)


               เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการโอนทรัพย์สินโครงการเน็ตประชารัฐ ให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ E-Meeting ณ ห้องประชุมศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจัดทำ (ร่าง) แนวทางการโอนทรัพย์สินเน็ตประชารัฐ และแนวทางการให้หน่วยงานรัฐนำอุปกรณ์ (ที่นำมาแลก) ใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์ ในการนี้ที่ประชุมรับทราบความเห็นของกองกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลฯ ในประเด็นข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการเน็ตประชารัฐ และประเด็นข้อมูลทรัพย์สินโครงการเน็ตประชารัฐ  

 

****************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร