ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส จัดระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทฯ การส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน


               เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ชั้น 5  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยในช่วงเช้า เป็นการสรุปสถานการณ์ประเทศไทยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  และ “เสวนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน” ส่วนช่วงบ่าย เป็นการสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 และนำเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทฯ

 

            ก่อนหน้านี้ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับ สถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดให้ผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 “กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568 ภายใต้โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564 โดยกำหนดการประชุมแต่ละครั้ง ประกอบด้วย ช่วงเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 – 2568

 

            ซึ่งการประชุมออนไลน์ที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2564  ​สำหรับกรุงเทพฯ/ปริมณฑล

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำหรับภาคเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2564 สำหรับภาคตะวันออก

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำหรับภาคใต้

 

******************

 

 

 

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร