ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔


               เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลและผู้นำสภาหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน อย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (The 1st ASEAN Digital Senior Officials Meeting - ASEAN Telecommunications Regulators’ Council (ADGSOM - ATRC) Leaders’ Retreat of 2021 (Video Conference))

 

              ในโอกาสนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัลของไทย ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และเน้นย้ำความสำเร็จของปีที่ผ่านมา ในการเปลี่ยนผ่านจากกรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting: TELMIN) ไปสู่กรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ASEAN Digital Ministers Meeting: ADGMIN) รวมถึงการร่วมรับรองแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ (แผนแม่บท ADM 2025) ซึ่งเป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอีก ๕ ปีข้างหน้า ในการขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียนไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มีความครอบคลุม ปลอดภัย และยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูของอาเซียนจากโรคโควิด – ๑๙ ตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework)สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม ปี ๒๕๖๔ คือ “We Care, We Prepare, We Prosper” นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงฯ ยังได้กล่าวสนับสนุนมาเลเซียในการเป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนด้านดิจิทัล เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนแม่บท ADM 2025 และส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

               สำหรับการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมหารือกิจกรรมการดำเนินงานที่คาดว่าจะเป็นผลลัพธ์สำคัญของการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๒ ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ อาทิ (๑) การจัดทำยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (๒) การพัฒนาใบรับรอง (ASEAN Certification) สำหรับการไหลเวียนข้อมูลข้ามพรมแดนของอาเซียนและแนวทางการปฏิบัติ (๓) การจัดทำโครงการ Development of an ASEAN Strategic Guidance for Artificial Intelligence and Digital Workforce โดยที่การดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทอาเซียนดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ (ADM 2025) อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายของประเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล(Digital Transformation) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม / โครงการที่จะขับเคลื่อนแผนแม่บท ADM 2025 การพิจารณางบประมาณที่จะขออนุมัติจากกองทุน ASEAN ICT Fund ในการดำเนินงานของปี ๒๕๖๕ รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนวคิดโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก ทั้งนี้ ไทยได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN ICT Fund ในการดำเนินการในปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของแผนแม่บท ADM 2025 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสถานการณ์จากโรคโควิด – ๑๙

 

*********************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร