ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส รณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกต้องปลอดภัย กระตุ้นองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดกิจกรรม “คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” ลดภัยสิ่งแวดล้อมต่อสังคม


                   เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม “คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมรูปแบบรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับวิธีกรคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กิจกรรม “คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมทั้งหมดจะช่วยส่งเสริมบุคลากรของกระทรวงฯ มีความรู้ความเข้าใจวิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล และทุกคนเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของขยะรีไซเคิล  เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะเพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อมต่อสังคม

 

*********************

 

 

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร