ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รองปลัดฯ ดีอีเอส ติดตามความคืบหน้า “เน็ตประชารัฐ – อาสาสมัครดิจิทัล” ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย


              เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการเน็ตประชารัฐ การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) และโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการประชุมร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานสถิติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงานไปรษณีย์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในโครงการเน็ตประชารัฐ การให้บริการโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network) เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรับทราบผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์คงคลังของโครงการเน็ตประชารัฐ ที่คลังพัสดุจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยมติดตามการใช้งานเน็ตประชารัฐ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้งานเน็ตประชารัฐจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

 

**********************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร