ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รองปลัดฯ ดีอีเอส บรรยาย “หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” สร้างภาวะผู้นำ รู้เท่าทันกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล รับมือภัยพิบัติ


             เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” (นบ.ปภ.) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ระบบการอบรมออนไลน์ ผ่านวีดิโอสด ( Zoom) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนานักบริหารระดับกลาง และข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมฯ ให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพทั้งการบริหารงานและบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามกรอบการดำเนินงานของโลก รวมทั้งมีภาวะผู้นำ ความพร้อมทั้งความรอบรู้ ที่ทันสมัย ความคิดริเริ่ม ทัศนคติ และความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และเข้าใจต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มของประชากร การขยายของตัวเมือง การทำลายทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดผลกระทบมากมาย ทำให้โลกต้องเผชิญกับการเกิดภัยพิบัติเพิ่มขึ้น

 

*********************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร