ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ติดตาม การจัดการแหล่งน้ำภาคเกษตร สู่ “โคกหนองนา โมเดล” ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ใน จ.สระแก้ว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการที่ 9 (จ.สระแก้ว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมพิจารณาประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนหลังโควิด 19 การจัดการแหล่งน้ำชุมชนภาคเกษตร ได้แก่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ( คทช.) และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอาการ เป็นต้น

-----------------------------icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร