ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส จัดกิจกรรม I- Share หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีแบบชาญฉลาด” กระตุ้นบุคลากร-องค์กร ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


             เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม I- Share ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีแบบชาญฉลาด (Smart to Use) ได้รับเกียรติจาก นายบุญฤทธิ์ อดิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนายณัฐ พยงค์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับกิจกรรม I- Share ภายใต้หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีแบบชาญฉลาด (Smart to Use) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรให้ก้าวสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ในเชิงรุกที่หลากหลาย เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานของกระทรวงฯ สามารถนำความรู้ที่ถ่ายทอดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

*****************

 

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร