ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วมประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักนายกรัฐมนตรี


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการรอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (การตรวจราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม MOC ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประชุมครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางปฏิบัติในการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ และเป็นการปรับการปฏิบัติราชการให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) รวมทั้งรับทราบการขยายกรอบระยะเวลาของการตรวจราชการที่ปรับเปลี่ยนใหม่ อาทิ ระยะเวลาในการติดตาม จากเดิม ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็น ภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 การรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจกระทรวงฯ จากเดิมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็น 30 เมษายน 2564 และการรายงานผลการตรวจติดตามในลักษณะภาพรวมทั้งประเทศ จากเดิมภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็น 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้น

-----------------------------------------icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร