ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ระดมไอเดียจัดทำร่าง กม. ลำดับรอง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลฯ


        กระทรวงดิจิทัลฯ สรุปความสำเร็จเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ ..คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 กลุ่ม 1 ตัวแทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 7 กิจการเข้าร่วมคึกคัก ทั้งกลุ่มการเงิน กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มการผลิตและการค้า กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มหน่วยงานของรัฐ กลุ่มดิจิทัลและผู้ประกอบการต่างประเทศ และกลุ่มการศึกษาและภาคประชาชน เตรียมเปิดรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จนถึงวันที่ 28 .นี้

 

         นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) กล่าวว่า กระทรวงฯและ สคสเดินหน้ากระบวนการดำเนินการเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรอง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่าง  ที่เกี่ยวข้องภายใต้ ..คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับในเดือนมิถุนายนนี้

 

          ล่าสุด กระทรวงฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ ..คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล .. 2562 กลุ่ม 1 ระหว่างวันที่ 15-18 .. 64 ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องในกิจการ 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจการเงิน ตลาดทุน ประกันภัยกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมกลุ่มธุรกิจการผลิตและการค้ากลุ่มธุรกิจสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจกลุ่มธุรกิจดิจิทัลและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการต่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจการศึกษาและภาคประชาชน

 

         ทั้งนี้ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่ม 1 ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลการแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26, หลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ การจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผลมาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการบังคับทางปกครอง

 

         สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้ารวม 1,500 ราย และวันนี้ (19 .. 64) ได้มีการเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ที่ http://bit.ly/pdpaMDES พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จนถึงวันที่ 28 .นี้

 

         นายภุชพงค์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มการจัดทำกฎหมายลำดับรอง พิจารณาตามหลักการ Multi-Criteria Analysis เพื่อคัดเลือกประเด็นที่จำเป็น เร่งด่วน และมีผลกระทบกับสิทธิของประชาชนและการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อมาจัดทำร่างประกาศที่เกี่ยวข้องก่อน

 

**********************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร