ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วม บก.สอท. และกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย PDPA


              เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บก.สอท.) ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ในการนี้ที่ประชุมหารือประเด็นสำคัญ อาทิ 1. แนะนำหน่วยงาน และหน้างานที่รับผิดชอบ 2. Roadmap การพัฒนาเรื่อง Data Privacy & Protection ในประเทศไทย 3. แนวปฏิบัติหรือ Guideline แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจัดทำกลไกภายในให้เป็นไปตาม กฎหมาย PDPA 4. หารือแนวทางการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย PDPA หลังจากวันที่ 1 พ.ค. 2563 และ 5. สรุปประเด็นการหารือที่สำคัญ และกำหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมในดำเนินการร่วมกันในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

*********************
 


icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร