ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส ร่วมบรรยาย “บทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ” ในหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 54 โรงเรียนรักษาความปลอดภัยฯ


               เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายวิชา “บทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งเป็นหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 54 ประจำปี 2564 โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย ในการนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรับทราบถึงบทบาทและการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลฯ ภารกิจ การจัดนโยบาย วิสัยทัศน์ และการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในบทบาทของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนรักษาความปลอดภัยฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ อาคาร 204 ชั้น 3 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ

 

*****************

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร