ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดีอีเอส ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในรูปแบบออนไลน์


               กระทรวงดีอีเอส ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (computer) ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 ก.พ. 64 จำนวน 7 รอบ โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้ารวม 1,500 ราย ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มการผลิตและการค้า กลุ่มสาธารณสุข กลุ่มหน่วยงานของรัฐ​ กลุ่มดิจิทัลและผู้ประกอบการต่างประเทศ (Bilingual session) กลุ่มการศึกษาและภาคประชาชน ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของกระทรวงดีอีเอสในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จนถึงวันที่ 28 ก.พ.64 นี้

 

           การรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นร่างกฎหมายลำดับรองกลุ่ม 1 ประกอบด้วย

-  หลักเกณฑ์และวิธีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

-  การแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

-  มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมสําหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26

-  หลักเกณฑ์และนโยบายการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ

- การจัดให้มีบันทึกรายการกิจกรรมประมวลผล มาตรการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิในการเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

-  ความมั่นคงปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

-  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

-  กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และการบังคับทางปกครอง

 

*****************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร