ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุฯ เพิ่มขีดความสามารถฯ ดีอีเอส เร่งออกมาตรการสนับสนุนที่ไม่ใช่ภาษี ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์


            เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/ 2564   ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอมาตรการสนับสนุนสำหรับผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่องมาตรการสนับสนุนที่ไม่ใช่ภาษี (Non tax measures)  สำหรับกลุ่ม  e-services ทั่วไป และ กลุ่มธุรกิจ e-commerce ซึ่งแนวทางในการสนับสนุนของกลุ่ม  e-services ทั่วไป ที่ประชุมเลือกเรื่องที่สำคัญขึ้นมาพิจารณาก่อน ไม่เกิน 10 เรื่อง  อาทิ  การอำนวยความสะดวกด้านใบอนุญาตทำงาน วีซ่าและการพักอาศัยสำหรับ digital talent   การพัฒนาตลาดนวัตกรรมดิจิทัลผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การเสริมสร้าง VC และ digital startup ให้เข้มแข็ง  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเสริมสร้าง e-services  eco–system ของไทยให้เข้มแข็ง เอื้อในการทำธุรกิจ e -services รวมทั้งดึงดูด ธุรกรรม ธุรกิจ และการลงทุนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาในประเทศไทย  ส่วนมาตรการสนับสนุน กลุ่ม e-commerce ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำมาตรการสนับสนุน กลุ่ม e-commerce platform และ advertising based platform ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากมีความเร่งด่วน  อาทิ การทำ Data lake ของ  e-commerce, การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล e-commerce  และการส่งเสริม e-commerce  ไทยกระบวนการที่สนับสนุนพิธีการศุลกากรในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของ  e-commerce ในประเทศ และการจัดทำ Sandbox  เป็นต้น*****************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร