ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดฯ ดีอีเอส บรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ในโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล" (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72)


            เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์” ภายใต้ โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล" (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 72) ผ่านระบบ Zoom ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุม 801 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเอง และระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนั่งพิจารณาคดี การวินิจฉัยสั่งคำร้อง คำขอ และคำพิพากษา มีจริยธรรมในการดำรงตนอย่างเหมาะสม มีวิสัยทัศน์ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำไปบูรณาการในการปฏิบัติงานได้

 

******************

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร