ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดีอีเอส ร่วม TDRI ศึกษาความพร้อมของไทย ก่อนเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม


               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สัมภาษณ์กับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เรื่อง "โครงการศึกษาสถานะความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุม 801 กระทรวงดิจิทัลฯ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ซึ่งสถาบัน TDRI ฯ เข้าพบและสัมภาษณ์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมประเด็นต่างๆที่ประเทศไทยต้องคำนึงถึงในการเข้าร่วมเป็นภาคี รวมถึงจัดทำกรอบกฎหมายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อรองรับพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้การรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 33 และยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้มีเป้าหมายในการสร้างระบบเสรีการค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่รัฐสมาชิกกำหนดได้ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งแฝงด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม อัตลักษณ์ แยกต่างหากจากสินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิด “หลากหลายทางวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์” และการลื่นไหลทางความคิดอย่างมีอิสระ ในทางกลับกัน การเข้าเป็นภาคีเครือข่ายจะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์หลายประการ อาทิ การเผยแพร่การแสดงออกทางวัฒนธรรม เกิดโอกาสในการเดินทาง เคลื่อนย้ายเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือประกอบอาชีพของบุคลากรทางวัฒนธรรมในประเทศด้วย

 

******************

 

 icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร