ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พุทธิพงษ์” หนุน 2 อนุฯ ดันมาตรการเพิ่มศักยภาพสร้างความเป็นธรรม ธุรกิจให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล


          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม  ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของ 2 คณะอนุกรรมฯ โดยคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเสนอเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เน้นการแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศและผู้ประกอบการไทย และเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ได้แก่ การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อกำกับดูแลธุรกิจให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงระบบภาษี และมาตราสนับสนุนที่มิใช่ภาษี เป็นต้น ด้านคณะอนุกรรมการสร้างความเป็นธรรมฯ นำเสนอแนวทางสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกรอบแนวทางหลักครอบคลุ่ม คือ 1.นโยบายภาครัฐ 2.มาตรการทางภาษี 3. Compliance

 
*********************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร