ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“พุทธิพงษ์” ร่วมเวที รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “อาเซียน : ประชาคมที่เชื่อมโยงกัน ด้วยดิจิทัล” ผ่านการประชุมทางไกล


              เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Digital Ministers’ Meeting : ADGMIN) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “อาเซียน : ประชาคมที่เชื่อมโยงกัน ด้วยดิจิทัล” หรือ “ASEAN – a Digitally Connected Community” โดยมีรัฐมนตรีดิจิทัล จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และรองเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม โดยมีมาเลเซีย ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ทั้งนี้การประชุม ADGMIN ครั้งที่ 1 ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของการเปลี่ยนผ่านจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) เป็นด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย โดยที่ประชุมรัฐมนตรีครั้งนี้ได้มีการรับรองแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. 2025 (ASEAN Digital Masterplan 2025: ADM 2025) โดยมุ่งให้อาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็นประชาคมชั้นนำด้านดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี บริการดิจิทัล และระบบนิเวศ ที่ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

                  โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เชิงนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยในหัวข้อ อาเซียน : ประชาคมที่เชื่อมโยงกันด้วยดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึง การรับมือกับสถานการณ์โควิด – 19ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านดิจิทัลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การบูรณาการด้านดิจิทัลร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพในการผลิตและโอกาสในการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะ SMEs และ MSMEs ซึ่งถือเป็นรากฐานของภูมิภาคอาเซียน โดยที่ไทยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน  

 

                พร้อมกันนี้ ในประเด็นของการรับมือกับการระบาดของโควิด - 19 มาเลเซีย ประธานการประชุมฯ ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทย โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด – 19 

 

***********************icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
icon-phone 02-1416747
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร