ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หนุนการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐอย่างคุ้มค่า เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์


  นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปี 2563  ของหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสนี้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคเพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้เสนอแนะให้หน่วยงานในพื้นที่ สร้างช่องทางในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กระทรวงฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ เพื่อดำเนินภารกิจในพื้นที่/จังหวัด  อีกทั้งยังหารือการปฏิบัติงานในภาวะปกติใหม่ (New normal) ด้วย โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก บมจ.ทีโอที สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิษณุโลก ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนล่าง ร่วมแลกเปลี่ยนเมื่อวันที่ 22 ก.ค.63 ที่ผ่านมา  

 

              จากนั้นผู้ตรวจราชการฯ และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่เปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ใช้จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในหลักสูตรต่างๆ และคณะเดินทางติดตามจุดบริการเน็ตประชารัฐ ณ บ้านคลองเมม หมู่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม ที่เป็นแหล่งรวมจัดกิจกรรมของชุมชน อาทิ กลุ่มอาชีพทำน้ำพริกทุกสัปดาห์ เป็นสถานที่จัดอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้เครือข่ายเน็ตประชารัฐ (จุดบริการฟรีไวไฟ) มีประชาชนทั้งที่เป็นเกษตรกร เด็กนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่มาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนและการประกอบอาชีพเป็นประจำ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เช่น การเพิ่มช่องทางขายสินค้าชุมชนผ่านออนไลน์ หรือนำสินค้าเผยแพร่ขายผ่าน www.thailandpostmart.com ของ ปณท ฯลฯ ต่อไป

 

**************icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร