ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ดีอีเอส หนุน เอ็ตด้า เปิดหลักสูตรอีคอมเมิร์ซออนไลน์ง่ายสำหรับทุกคน “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF”  ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มรายได้


             นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอสพร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูมโรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยมี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้าให้การต้อนรับ

 

               ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดยเอ็ตด้า มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศักยภาพของคนเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการซื้อขายทางออนไลน์ทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการคนในชุมชน รวมถึงประชาชนที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยอีคอมเมิร์ซอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต (พม.) สมาคมอีคอมเมิร์ซและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรด้านอีคอมเมิร์ซ ปูทางความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ป้อนสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ในการลงนามครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ให้มีมาตรฐานเพื่อเป็นที่ยอมรับของสากล เป็นความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชนและเครือข่ายความร่วมมือ เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและธนาคารออมสิน เป็นต้น

 


******************icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss