ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO)     

                    ประเทศสมาชิก WTO ได้มีการทวงถามประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยตามข้อผูกพันรอบอุรุกวัยภายใต้ความตกลง GATS ซึ่งไทยระบุว่า จะแก้ไขข้อผูกพันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยประเทศสมาชิก WTO ได้เรียกร้องให้ไทยปรับปรุงตารางข้อผูกพันสาขาโทรคมนาคมให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ไทยได้ให้คำมั่นไว้ในการเจรจารอบอุรุกวัยของ WTO

                   โดยที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้มีการพิจารณาการปรับปรุงตารางข้อผูกพันโทรคมนาคมของไทยให้เป็นไปตามพันธกรณีในรอบอุรุกวัย ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ทั้งในรูปแบบการประชุมหารือและการสอบถามความเห็นทางออนไลน์ ก่อนดำเนินการจัดส่งผลการจัดทำประชาพิจารณ์ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีและ/หรือรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการส่งให้ WTO ต่อไป                          

                   ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนที่สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) โดยมีระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นระหว่าง วันที่ ๑๖ กันยายน  – วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดจัดการประชุมฟังความคิดเห็น เรื่องการปรับปรุงตารางข้อผูกพันบริการโทรคมนาคมภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแสตมป์ทอง ชั้น ๑ หอประชุมไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (แจ้งวัฒนะ) หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามข้อมูลด้านล่างนี้ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
โทร ๐-๒๑๔๑-๖๘๙๑/๐-๒๑๔๑-๗๐๘๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๐๒๙ E-mail: samatchaya.t@mdes.go.th

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ               
https://mdes.e-office.cloud/d/5f65bd6a

รายละเอียดการลงทะเบียนฯ       
      
  
https://forms.gle/ZQagYaRkvScrp3gc7

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น
https://mdes.e-office.cloud/d/52baedc6

แบบสอบถามการประชุมรับฟังความคิดเห็น
https://forms.gle/htsmLzywJ2wqC4NF7icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads