ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายกฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ


               พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กรรมการ พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยที่ประชุมเห็นชอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๓/๒๕๖๓  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G  พร้อมกันนี้ที่ประชุมพิจารณา  (ร่าง) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1, โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้น, โครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G, โครงการนำร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) และ มาตรการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรม 

 

               ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ เป็นไปเพื่อให้การบริหารจัดการ การขับเคลื่อน 5G ทั้งระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตลอดจน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันที่เหมาะสมและทัดเทียมกับนานาประเทศ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนให้กับประเทศไทย รวมถึงเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อใช้ประโยชน์ในสาขาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

 

***************

 

 

 

 

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร