ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้ตรวจราชการดีอีเอสติดตามผลการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในจังหวัดอุทัยธานี


         นางคนึงนิจ คชศิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวคิดการนำดิจิทัลมาช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ร่วมกับนางสาวชนากานต์ นิลกนิษฐ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม ต่อมาได้เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ จุดบริการ Wi-Fi หมู่ ๗ ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนทำให้มีเด็กนักเรียนมาใช้บริการอยู่เป็นประจำ อึกทั้งประชาชนในพื้นที่เห็นถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตจึงได้มีการดำเนินการขอติดตั้งเพื่อใช้งานในบ้านของตนเองจากนั้นได้เดินทางไปที่ จุดให้บริการ WI-FI บ้านเขาพะแวงเหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินแจง อำเภอเมือง โดยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหากระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมออยู่เป็นประจำ และประชาชนในพื้นที่ยังใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้ไม่คุ้มค่า ผู้ตรวจราชการฯ จึงได้เสนอแนะให้ปลัด อบต. สามารถประสานกับอุตุนิยมวิทยาจังหวัด หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง เพื่อจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชนจากอินเทอร์เน็ต เช่น การดูข้อมูลอุตุนิยมวิทยาสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น


icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร