ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุมหารือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อรับทราบปัญหาและหารือแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อรับทราบปัญหาและหารือแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งในระยะแรกนั้น กระทรวงฯ มีการวางแผนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบรรจุไว้ในการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่แล้ว โดยจะขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ก่อนพิจารณาขยายการอบรมให้บุคลากรอื่น ๆ เพิ่มเติมในระยะต่อไป ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่า กระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างชัดเจนของทั้งภายในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เองและหน่วยงานราชการระดับกรม องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจในกำกับให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ให้ได้ค่าคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 (ผ่านเกณฑ์) อีกทั้ง กระทรวงฯ มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น เน็ตประชารัฐ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนสามารถใช้โครงข่ายให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและสร้างวามตระหนักในการก้องกันและต่อต้านการทุจริต ผ่านการสร้าง Platform , Social Media หรือ e-learning โดยกระจายความรู้ด้านการต้านทุจริตศึกษาลงสู่หมู่บ้านเนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร