ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ สป.ดศ.


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. มาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มุ่งเน้นถึงสาระสำคัญของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ว่าจะมีผลต่อกระบวนการในการทำงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
ไฟล์แนบ:


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร