ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการลดปัญหาการทุจริตของภาครัฐ และเป็นการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๘๐๓ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงดิจิทัลฯ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด เทคนิค วิธีการ ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเมินและป้องกันกับความเสี่ยงการทุจริตให้ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน สร้างให้เกิดองค์ความรู้ในการนำไปพัฒนาปรับใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ไฟล์แนบ:


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร