ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ ของ สป.ดศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงฯ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สป.ดศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ สป.ดศ. เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานพร้อมมอบหมายหน่วยงานเพื่อดำเนินการและรายงานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ไฟล์แนบ:


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร