ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญในจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์


วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ โดยได้ร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดฯ  อาทิ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นต้น พร้อมกันนี้คณะฯ ได้เข้าพบ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ อาทิ งานด้าน Smart City การเก็บข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เป็นต้น

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และเข้าพบ          นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสนใจเรื่องการพัฒนาคนในพื้นที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์ดิจิทัลในการขับเคลื่อนงานก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานด้านพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มอบหมายให้สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปicon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss