ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ-ส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ชาวกระบี่ พังงา


            นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ทั้งสองจังหวัด เพื่อรับทราบรายงานการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก่อนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงฯ ได้แก่ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน : กิจกรรมปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลปลายพระยา ซึ่งได้รับอุปกรณ์เครื่องมือด้าน ICT ในโครงการฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล การส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ ให้กับคนในชุมชนทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลปลายพระยา มีผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์ฯ ที่เข้มแข็งทั้งด้านความรู้ความเชี่ยวชาญและมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน จากนั้นได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ณ หมู่ 11 บ้านน้ำซ่ำ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียน และจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐเป็นศาลาอเนกประสงค์ที่มีการจัดประชุมของหมู่บ้านทุกเดือน​ ด้านจังหวัดพังงา คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลท้ายเหมือง ซึ่งได้ใช้ประโยชน์อุปกรณ์ ICT ที่ได้รับจากโครงการฯ จัดอบรมให้ความรู้ทั้งแก่นักเรียน กศน. และจัดกิจกรรมในพื้นที่ของชุมชนเป็นระยะ เช่น สอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน การตกแต่งรูปภาพสินค้า ฯลฯ ปัจจุบันมีสินค้าชุมชนที่สามารถขายผ่านออนไลน์แล้ว รวมถึงนำสินค้าเหล่านั้นมาขายในตลาดนัดถนนคนเดินของจังหวัดด้วย พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ณ หมู่ 11 บ้านท่าปากแหว่ง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง โดยมีผู้นำชุมชน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ ทั้งนี้ กำนันตำบลโคกกลอยเสนอให้มีการขยายเครือข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อใช้ในการทำการเกษตร หรือ Smart Farm เช่น การใช้เทคโนโลยีควบคุมการทำฟาร์มเลี้ยงหมู การให้อาหารสัตว์ เป็นต้น ซึ่ง บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ในพื้นที่ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป​ นอกจากนั้น นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ และคณะ ได้เข้าพบ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อหารือข้อราชการและขอให้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนางานของจังหวัดได้เป็นอย่างดี ทั้งภารกิจด้านสำมะโนประชากรและการสำรวจต่างๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัด การบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม รวมถึงการบริการขนส่งไปรษณีย์และส่งเสริมการค้าขายสินค้าชุมชนผ่านออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของ บจ.ไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพใด ซึ่งเจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงาได้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุฯ ให้กับเครือข่ายในพื้นที่เป็นประจำ เช่น กลุ่มเจ้าของสวนปาล์มใช้ประโยชน์ข้อมูลประกอบการใส่ปุ๋ยต้นปาล์ม เป็นต้น


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss