ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
  • ...
  • ...
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ เดินสายให้กำลังใจเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐต่อยอดใช้ประโยชน์ในชุมชน-ดูการเก็บข้อมูลการใช้น้ำและโครงการสำมะโนประชากรฯ


นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม ประจำปี 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2562 โดยได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ เพื่อรับทราบรายงานการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก่อนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงฯ ได้แก่ พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนของหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ในจังหวัดเพชรบุรี ณ หมู่ 8 บ้านบางสามแพรก ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม และหมู่ 7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐพร้อมจุดบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (ฟรีไวไฟ) ที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมประจำเดือน การจัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่คนในชุมชนของครู กศน. เป็นต้น สำหรับกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป หลังจากนั้นยังได้ร่วมสังเกตการณ์ในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลการใช้น้ำ ภายใต้โครงการการบริหารจัดการจัดเก็บ/จัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ซึ่งได้บูรณาการการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ณ หมู่ 7 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ไปพร้อมกันด้วย โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงและแปรรูปอาหารทะเล เช่น ทำปลาเค็ม ปลาแดดเดียว ฯลฯ​ จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เป็นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ หมู่ 3 บ้านพิกุลทอง ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยได้ติดตั้งเน็ตประชารัฐที่ศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน มีบ้านของประชาชนรายล้อม และใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งสามารถใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตสาธารณะเน็ตประชารัฐได้อย่างสะดวก สำหรับจังหวัดราชบุรีพบว่ามีการขับเคลื่อนงานเน็ตอาสาประชารัฐได้อย่างเข้มแข็ง โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงแจ้งปัญหาการใช้งานเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้มีตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลของหน่วยงานในกลุ่มไลน์ดังกล่าวด้วย เช่น เจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี แจ้งข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวัน หรือตามการร้องขอ/สอบถาม เป็นต้น รวมทั้งได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดเก็บข้อมูลโครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 ณ บ้านท่าเรือ หมู่ 2 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ต่อมาคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ กศน.ตำบลแพงพวย อ.ดำเนินสะดวก ซึ่งเป็น 1 ใน 12 แห่งของจังหวัดราชบุรี ที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องมือด้าน ICT ในโครงการฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนนักเรียน กศน. การอบรม/ฝึกสอนอาชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จัดอบรมการพัฒนาชุมชนด้านคุณภาพชีวิต การสอนสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ ให้กับคนในชุมชนทั้งในและนอกสถานที่ ตลอดจนมีชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านจังหวัดสมุทรสงคราม นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ และคณะ ได้เข้าพบ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อหารือข้อราชการและขอให้สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนางานของจังหวัดได้ทุกมิติ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยินดีสนับสนุนการทำงานในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ และได้ขอให้กระทรวงดิจิทัลฯ ช่วยสนับสนุนการสร้างช่องทางเข้าถึงข้อมูลสำคัญของจังหวัด อาทิ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว การค้นหาที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ รวมทั้งพิจารณาความครอบคลุมของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในจังหวัดสมุทรสงครามว่าเพียงพอหรือไม่อย่างไร เนื่องจากปัจจุบันสื่อโซเชียลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน​ จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลวัดประดู่ อ.อัมพวา ซึ่งเป็นศูนย์เดียวในจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้รับมอบอุปกรณ์ ICT จากโครงการฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ โดยมีผู้อำนวยการ กศน.อำเภออัมพวา และครู กศน. ให้ต้อนรับคณะ พร้อมรายงานการใช้ประโยชน์อุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งได้ใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านดิจิทัลทั้งแก่นักเรียน กศน. และประชาชนในชุมชนไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “Digital Literacy” และหลักสูตร “E-Commerce” รวมทั้ง ได้ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนและเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น น้ำผึ้งชันโรง พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ณ หมู่ 3 บ้านต้นลำแพน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา โดยมีรองประธานสภา อบต.ยี่สาร และผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเน็ตประชารัฐ ซึ่งผู้นำหมู่บ้าน แจ้งว่าเน็ตประชารัฐเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านต้นลำแพนอย่างมาก เนื่องจากหมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสมุทรสงครามถึง 46 กิโลเมตร โดยจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐเป็นศาลาประชาคมของหมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างวัด และโรงเรียน เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนมาใช้ค้นคว้าข้อมูลและทำการบ้านหลังเวลาเลิกเรียน ซึ่งได้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านกำหนดเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น. ของทุกวัน เพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน สุดท้ายได้ร่วมสังเกตการณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลการใช้น้ำในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านต้นลำแพน ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss