ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานกิจกรรม “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”


                  นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จ ตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน จากการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตให้หมดสิ้นไป ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2551 ถึงปัจจุบัน และกระทรวงดิจิทัลฯ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งปฏิบัติตามแผนฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

*********************icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร