ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


                  นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) และวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ  ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีนางคนึงนิจ  คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธานคณะทำงานฯ) เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม 803 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

*********************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร