ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลฯ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


                  นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment -ITA) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณสุชาฎา  วรินทร์เวช รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติมาบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความรู้ความเข้าใจและเทคนิค วิธีการเกี่ยวกับการประเมิน ITA และสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงเพื่อยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 70 คน  ณ ห้อง  Magnlil1 โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น  ถนนแจ้งวัฒฯะ กรุงเทพฯ 

      โดยนาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ  ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาานขอองหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับหารประเมิน  ITA ในปี 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯและหน่วยงานในสังกัดมีผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ จึงขอให้ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานปราศจากการทุจริต ร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อันจะส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานในอนาคตต่อไป

*********************icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร