ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สป.ดศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562


                  นางคนึงนิจ  คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2562  ทั้งนี้มีหน่วยงานใรสังกัด สป.ดศ. ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน

 

*********************

 

 

 icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร