ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเจตจำนง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้ “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”


                 ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศเจตจำนง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้ “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต”    

                วันนี้ (30 ม.ค. 60) นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวง ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและปฏฺบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด ภายใต้ “กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” โดยยึดหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

                โดยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล “คาดว่าการประกาศเจตจำนงในวันนี้จะเป็นการสร้างความตระหนักในการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สร้างวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์สิ่งดีต่อสังคม เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตคอร์รัปชันและเกิดแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต ไม่ยอมรับให้มีการทุจริตในสังคม ชุมชน โดยปฏิเสธการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และประเทศชาติ ต่อไป”

 

*********************

 

 

 icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
icon-phone 02-141-6747 หรือ 064-208-6657 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban@mdes.go.th) / สอบถามข้อมูลทั่วไป (pr@mdes.go.th)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร