ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ...
ก.ไอซีที ชวนทุกภาคส่วนเดินหน้า “มุ่งสู่อินเทอร์เน็ตยุคใหม่ไปกับ IPv6...

ก.ไอซีที จัดสัมมนา “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” ครั้งสุดท้ายที่ชลบุรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “การสร้างความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 สำหรับผู้บริหารภาครัฐ” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมการ์เด้นคลิฟรีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Chief Information Officer : CIO) ระดับจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสถิติจังหวัด และผู้แทนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้ทราบถึงนโยบายและมาตรการด้าน IPv6 ของกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประยุกต์ใช้งาน ผลกระทบ และประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 รวมทั้งประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยของ IPv6 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ กว่า 40 คน 


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads