ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภารกิจกระทรวง

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ -ว่าง-

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อชี้แจง แนะนำ หรือทำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ ๒. เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี และคำสั่งนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ ที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติ ๓. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน หรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ๔. เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ๕. เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวน สอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
อำนาจหน้าที่ ๑. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ๒. สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาโดยด่วน ๓. สั่งให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐชี้แจง ให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา ๔. สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการตรวจ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ ๖. เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อชี้แจง แนะนำ หรือปรึกษาหารือร่วมกัน
 คำสั่งแผนการตรวจราชการประจำปี
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๘๔/๒๕๖๑ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๓๐/๒๕๖๑ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๔๒/๒๕๖๒ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๖๘/๒๕๖๒ เรื่อง แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คำสั่งแบ่งเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๘๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๔๔/๒๕๖% เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
- คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๕๔/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
คำสั่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ ๖๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
 


           

               

              ปลัดกระทรวงฯ ประกาศ  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

         
เรื่องร้องเรียน
คำแนะนำการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ในการร้องเรียนการทุจริตควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
1. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
2. ชื่อหรือตำแหน่งของผู้ถูกร้องเรียน
3. ข้อกล่าวหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
4. บรรยายพฤติการณ์การกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาการทุจริตอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงวันเวลาที่กระทำความผิด รายละเอียดการกระทำความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันหรือสนับสนุนการกล่าวหาร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง มีพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ หรือไม่ เป็นผู้ใด อย่างไร ในเรื่องนี้ได้กล่าวหาร้องเรียนไปหน่วยงานใดหรือไม่ และเป็นผลประการใด
5. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ - สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล (e-mail) ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกล่าวหาร้องเรียน หรือขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจน สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ - สกุลจริงถือว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ อาจไม่รับหรือไม่ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
6. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ และขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือเพื่อรายงานผลให้ท่านทราบ
7. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างที่สุด

ยื่นแบบร้องเรียนออนไลน์


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

ความเป็นมา

                 จากปัญหาการทุจริตที่ผ่านมา มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมุ่งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

                 โดยรัฐบาลได้เสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ขึ้นมา ๓ ระดับ คือ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เป็นกลไกระดับนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน กรรมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติให้เป็นกลไกขับเคลื่อนภาพรวมระดับประเทศ และกลไกระดับปฏิบัติการ โดยการออกมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประจำอยู่ทุกส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ปัจจุบันมีจำนวน ๓๕ ศูนย์ ให้เป็นกลไกประสานงาน กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ข้อสั่งการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กับหน่วยงานภายใต้กำกับทั้งหมด ซึ่งได้แก่หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นกลไกขับเคลื่อนประสาน กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ในฐานะที่สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

                 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านคุ้มครองจริยธรรม ดังนี้

วิสัยทัศน์ "กระทรวงดิจิทัลฯ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต"
พันธกิจ "การป้องกันและปราบปรามการทุจิต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัต์สุจริต"
เป้าประสงค์ 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. เพื่อยกระดับจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ และส่วนราชการในสังกัด
3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เร่งรัด กำกับและติดตามให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. รับข้อรองเรียนเรื่องทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัด และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงาน ติดตาม อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ
5. เป็นกลไกการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอดช.) สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ ศอดช. สั่งการหรือร้องขอ
6. เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
7. ส่งเสริมให้ทุกภาพส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
8. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานจริยธรรม
1. งานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการระดับกระทรวง หรือระดับกรม
3. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองจริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. รวบรวมปัญหาการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการในสังกัด ตลอดจน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำนักงาน ก.พ.
5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมของส่วนราชการและส่วนราชการในสังกัดเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และส่งผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

แผนผังแสดงกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ
แผนปฏิบัติการ

รายการแผนปฏิบัติการ
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงาน
-รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
-รายงานสถติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การสร้างการรับรู้เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-รายงานผลและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
-การประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ สป.ดศ.
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
-รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความฌปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เดือนมิถุนายน 2563
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
-รายงานผลการะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6เดือน)
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
-ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเจตจำนงค์ในการปฏฺบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 2)
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ส่วนที่ 1)
- สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561
- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ สป.ดศ. รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐)
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการต่อต้านการทุจริต สป.ทก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการต่อต้านการทุจริต สป.ทก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ประกาศ

รายการประกาศ
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันปราบปรามฯ (หนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว3038 ลว.28 พ.ค. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่ง พรบ.ปราบปรามฯ (หนังสือ ปปง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว2885 ลว.21 พ.ค. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว1998 ลว.3 เม.ย. 63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา7แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯหนังสือป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ปง0004.4/ว1822ลว.26มี.ค.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา7แห่งพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ(หนังสือป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ปง0004.4/ว1714ลว.20มี.ค.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง.ด่วนที่สุดที่ ปง 0004.4/1522
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ (หนังสือ ป.ป.ง.ด่วนที่สุด ที่ ปง 0004.4/ว1308 ลว.28 ก.พ.63)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 3/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 2/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามประกาศสำนักงาน ปปง.ที่ 1/2563)
- ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลจริยธรรม

รายการประมวลจริยธรรม
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตราการ กลไก และระบบการดำเนินการในการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง การเผยแพร่แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาสที่ 3 และ 4
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. เรื่อง การเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การสร้างการรับรู้เรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ. 2565
-หนังสือแจ้งเวียน ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.ดศ.
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ของ สป.ดศ. 
- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมครุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
-หนังสือเวียนประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตสำหรับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินสูงของ สป.ดศ.
-หนังสือแจ้งเวียนประกาศ สป.ดศ. เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานฯ
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กระบวนการ : การปรับปรุงกระบวนการทำงานและการพัฒนาเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ของบุคลากร
-การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564
- ประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนงานการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของ สป.ดศ.
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ราชการส่วนกลาง) 
- หลักเกณ์การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (รถยนต์ราชการส่วนกลาง)
- การประชุมชี้แจงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด เพื่อรับทราบ ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตรการป้องกันการทุจริต

รายการมาตรการป้องกันการทุจริต
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มตราการ กลไก และระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ. 2565
-ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2564
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขอสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในกระบวนงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง ของ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2563
- มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ สป.ดศ.
- แบบแจ้งข้อร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระบวนการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดทำ  TOR  ของ สป.ดศ.
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ 2562
- นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2561
- ประกาศมาตราการ กลไกเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- มาตรการกลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวง
- ประกาศ เรื่อง นโยบายป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประกาศ เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการรับหรือการให้สินบน
- แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการรับหรือให้สินบน
- ประกาศ สป.ดศ. เรื่อง เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
- นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ. 2560
- ปดศ. แสดงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

สิ่งพิมพ์เผยแพร่

รายการสิ่งพิมพ์เผยแพร่
- บทความ 35/2563 ไม่ยอมตามใจ
- บทความ อ.34/2563 ขึ้นทางนี้ ลงทางนั้น
- บทความ อ. 33/2563 จบได้สวย
- บทความ 32/2563 เปลี่ยนตัวผู้เล่น
- บทความ 31/2563 มีอะไร ผมขอหมด
- บทความ ๒๕/๒๕๖๓ ขอไปสู้คดีต่อ
- บทความ อ.๒๔/๒๕๖๓ คนเดียวกันหรือเปล่า
- บทความ อ.๒๓/๒๕๖๓ บ้านผมไม่ตรงตามแบบ
- บทความ ๒๒/๒๕๖๓ แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้
- บทความ ๒๑/๒๕๖๓ "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน
- บทความ ๒๐/๒๕๖๓ 5 ปี มีงานอะไรบ้าง
- บทความ อ.๑๙/๒๕๖๓ ข้อมูลคนต่างด้าว
- บทความ อ.๑๘/๒๕๖๓ คลินิกเถื่อนหรือเปล่า
- บทความ ๑๗/๒๕๖๓ ทำไมสองมาตรฐาน
- บทความ ๑๖/๒๕๖๓ แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย
- บทความ อ. ๖๐/๒๕๖๒ ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด
- บทความ อ. ๕๙/๒๕๖๒ สร้างขึ้นมาได้อย่างไร
- บทความ อ. ๕๘/๒๕๖๒ ขอข้อมูลเพราะตกใจ
- บทความ ๕๗/๒๕๖๒ ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย
- บทความ ๕๖/๒๕๖๒ เอาไหม โครงการนี้
- บทความ อ. ๕๕/๒๕๖๒ ขอเพื่อสู้ต่อไป
- บทความ อ. ๕๔/๒๕๖๒ เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน
- บทความ ๕๓/๒๕๖๒ คนงานไปไหน
- บทความ ๕๒/๒๕๖๒ ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ?
- บทความ ๕๑/๒๕๖๒ ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก

แบบฟอร์ม

คู่มือ

รายการคู่มือ
-แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่ 
-คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- คู่มือ การประเมิน ITA 2561
- คู่มือหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน
- คู่มือการใช้งานเบื้องต้น Application "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103"

กิจกรรม


ITA2020


หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา


คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงฯ

รายการแบบฟอร์ม
 
ติดต่อ ศปท.


 

ASEAN Digital Hub

กิจกรรมการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)

ดศ. ได้มอบหมายให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพไทยให้เป็นศูนย์กลางการติดต่อสารสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ซึ่งประเทศเหล่านี้มีการเติบโตของอินเทอร์เน็ตทราฟฟิคสูง และยังตอบสนองความต้องการใช้งานดิจิทัลคอนเทนต์จำนวนมากในประเทศ ซึ่งมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยการสร้างโอกาสอันดีที่ไทยจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ประกอบกิจการคอนเทนต์ (Content Provider) รายใหญ่ให้มาตั้งฐานข้อมูลในไทยใช้งานผ่านโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำที่ได้ขยายความจุไว้พร้อมรองรับอันจะทำให้ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพก้าวสู่การเป็น ASEAN Digital Hub ตอนบนได้อย่างมั่นคงซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมสำคัญ คือ

กิจกรรมย่อยที่ ๑ เสริมความแข็งแกร่งในประเทศและเขตติดต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยการเพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังชายแดนเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา และจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเชื่อมโยงไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำจังหวัดชลบุรี เพชรบุรี สงขลา สตูล และกับศูนย์โทรคมนาคมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ขนาดความจุรวม 2,300 Gbps

สถานะปัจจุบัน

การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตามสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศรวม ๑๕๑ สถานี (ตามแผนเดิม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกระทรวงฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และกระทรวงฯ อนุมัติรับงานไว้ใช้ในราชการแล้ว

              ทั้งนี้ มีปัญหาและอุปสรรคจากผลกระทบโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ทำให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่สถานีเพชรบุรี และสถานีศรีราชา (ระบบ PS) ไม่สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายเพื่อทดแทน โดย ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ดำเนินการปรับปรุงแผนงานและงบประมาณการดำเนินโครงการฯ ปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ (Final Acceptance Test) แล้วเสร็จ และได้จัดทำผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องมาให้แก่ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้รับไว้ใช้งานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรับไว้ใช้งานอย่างเป็นทางการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ก่อนส่งมอบให้แก่ สป.ดศ. ต่อไป

              ในส่วนทรัพย์สินภายใต้กิจกรรมย่อยที่ ๑ ได้ให้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ยืมพัสดุอุปกรณ์เพื่อนำไปให้บริการโดยต้องลดอัตราค่าบริการวงจรเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้การให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
ของอัตราค่าบริการภายในเวลา ๑ ปี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดค่าบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน อันจะส่งผลให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง รวมทั้งจูงใจให้ภาคเอกชนมาใช้บริการและทำให้ค่าบริการของเอกชนภายในประเทศลดลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยรวม 

กิจกรรมย่อยที่ ๒ ขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมโดยร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศต่างๆ ที่เป็นภาคีสมาชิกของระบบ ขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศของระบบที่มีอยู่ รวม 1,770 Gbpsเพื่อลดค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างประเทศให้สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน และทำให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนถูกลง

สถานะปัจจุบัน

              ขณะนี้ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้นำสิทธิการใช้งานความจุที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ เปิดใช้งานแล้ว จำนวน ๑,๑๙๐ Gbps (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานความจุฯ แล้ว บมจ. โทคมนาคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานความจุฯ ที่กำหนดให้ลดอัตราค่าบริการจากปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการภายในระยะเวลา ๒ ปี โดยการดำเนินการในขณะนี้สามารถปรับลดราคาค่าบริการการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ (IIG) ปรับลดได้ ๔๕ % - ๕o % และวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (IPLC) ปรับลดได้ ๓๐ % ซึ่งสามารถปรับลดอัตราค่าบริการได้มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าบริการ ตามเงื่อนไขข้อกำหนดฯ ทั้งนี้ จากการปรับลดอัตราค่าบริการ ทำให้มี IIG Traffic มีการใช้งานเป็น ๙๙๘ Gbps และ Bandwidth (IPLC) มีการใช้งานเป็น ๓,๑๒๓ Gbps รวม ๔,๑๒๑ Gbps คิดเป็น ๖๗.๑๑ % ของความจุสูงสุด โดยสิทธิการใช้งานความจุเท่ากับเดือนเมษายน ในขณะที่ปริมาณการใช้งาน IIG Traffic เพิ่มขึ้น ๑๐ Gbps และ Bandwidth (IPLC) เพิ่มขึ้น ๒๓ Gbps
                  ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ให้บริการผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบเปิด (Over-The-Top : OTT) รายใหญ่ เข้ามาตั้ง Server ในประเทศไทย เพื่อเป็น Hub ในการให้บริการแล้ว โดยใช้งานบนระบบเคเบิลใต้น้ำที่ได้ขยายความจุจากกิจกรรมย่อยที่ ๒ ด้วยความพร้อมในการขยายความจุดังกล่าว ส่งผลให้บริการ IIG สามารถรองรับ Traffic จากผู้ให้บริการโทรคมนาคมในประเทศเมียนมาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเหตุความไม่สงบภายในประเทศได้ นอกจากนี้ บริการ IPLC สามารถส่งมอบวงจรที่ล่าช้าจากเหตุระบบเคเบิลใต้น้ำขัดข้องให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดเช่นกัน ส่งผลให้เดือนเมษายน ๒๕๖๔ นั้น ทั้ง 2 บริการ มีปริมาณการใช้งานเพิ่มขึ้น สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อยที่ ๒

กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศเส้นใหม่ (ASIA Direct Cable (ADC)) เป็นการร่วมก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำระบบใหม่เชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ร่วมกับภาคีสมาชิก 6 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม

สถานะปัจจุบัน

              ขณะนี้ผู้รับจ้างก่อสร้างระบบ และภาคีสมาชิกดำเนินกิจกรรมการทำ Project Management Plan and Quality Assurance Review และ Marine Route Survey ทางด้านเหนือของระบบฯ และน่านน้ำฮ่องกง Desktop Study Review และ Product Design Review แล้วเสร็จ รวมถึงการผลิตสายเคเบิลและ Repeater แล้วเสร็จบางส่วน และอยู่ระหว่างการทำ Marine Route Survey ทางด้านใต้ของระบบฯ คาดว่าจะส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีเส้นทางที่หลากหลายเชื่อมตรง (Direct Route) โดยการลงทุนสามารถรองรับการใช้งาน จำนวน 9 Tbps ในเส้นทาง 1) ประเทศไทยไปฮ่องกง 2) ประเทศไทยไปสิงคโปร์ 3) ฮ่องกงไปประเทศญี่ปุ่น

 

ให้ส่วนราชการที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่า เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://100m.mdes.go.th/


หลักเกณฑ์ & แนวทางการจัดหา

ให้ส่วนราชการที่ขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อดำเนินการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่า เกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ให้คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ พิจารณา 


icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
icon-phone 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ)
icon-email Contact email.
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร