ตัวช่วยเหลือในการเข้าถึงเว็บไซต์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
Logo DE Ministry. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ...
จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
 • ราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาสำรวจและติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (15/08/2566)
 • ราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างโครงการศูนย์บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (04/08/2566)

 • ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2 (26/06/2566) <<ราคากลาง>> 

 • ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (13/06/2566) <<ราคากลาง>> 

 • ราคากลางและขอบเขตของงาน จ้างจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ (13/06/2566)
 • ราคากลางและขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ. 2567 - 2570 (01/06/2566) 
             <<ราคากลาง>>  กับ  <<ขอบเขตของงาน>>

ประกาศร่างขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคาฯ
 • โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (13/06/2566 - 16/06/2566)

             <<ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ>>  กับ  <<ร่างประกาศประกวดราคา>> 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (05/07/2566) <<เข้าชม>>
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจ และติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีคัดเลือก (29/08/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศูนย์บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีคัดเลือก (24/08/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/08/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดยวิธีคัดเลือก (23/06/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ พ.ศ.2567 - พ.ศ. 2570 โดยวิธีคัดเลือก (14/06/2566) <<เข้าชม>>
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (02/11/2566) <<เข้าชม>>
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (03/08/2566) <<เข้าชม>>
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (29/05/2566) <<เข้าชม>>
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (24/05/2566) <<เข้าชม>>

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายเดือน
 • ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกันยายน (04/10/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนสิงหาคม (04/09/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนกรกฎาคม (10/08/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนมิถุนายน (14/07/2566) <<เข้าชม>>
 • ประกาศเผยแพร่แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ประจำเดือนพฤษภาคม (20/06/2566) <<เข้าชม>>

รายไตรมาส
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (14/07/2566) <<เข้าชม>>

รายปี
 •  


icon-sitemap    std-w1    std-w2    WCAG 2.0 (Level AA)
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Loading...


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ติดตามข่าวสาร


facebook
instagram
twitter
youtube
rss
tiktok
threads